werom>>

Wolst op ‘e kamping oernachtsje? Dat kin, asto yn ’t besit bist fan in deikaart of in twadagenkaart. De kamping is iepen fan tongersdei 27 juny 16:00 oere ôf oant en mei sneon 30 juny 13.00 oere.

De yntree fan de kamping is €12,50, net yn oansjen it oantal nachten datst dêr tahaldst. Kinst oan de kassa in kaartsje keapje, mar ast wis wêze wolst fan in plakje, keapje de kaarten dan yn ’t foar via dizze website.

Kampers en karavans binne wolkom en stean yn in apart fak. Der is gjin elektrisiteit, mar lytse aggregaten binne wol tastien.

Campingwinkel

Kofje, bôle, paracetamol en watst noch mear nedich bist moarns, kinst keapje op ‘e kamping. Krekt as yn 2016 wurkje wy wer gear mei Jumbo Dokkum (Hallo!), dy’t in echte Jumbo-2-Go delsette sil op ‘e kamping. Lekker maklik: gewoan efkes te boadskipjen op ‘e kamping.

DOA2014-foto Jan-Sjoerd Geertsma

werom>>