Frysk - Ynformaasje Nederlands Deutsch - Informationen English - Information

Parkearje en iepenbier ferfier

parkeren_frl

algemeen_frl parkeren_frl camping_frl
toegang_frl huisregels_frl dokkum

Dokk’em Iepen Loft 2019 fynt plak op it evenemintenterrein by it Tolhúspark oan ‘e Parkleane yn Dokkum. Yn dyn navigaasjeapparatuer kinsto de postkoade ‘9101 BG’ ynfiere.

Parkear allinnich dêr wêr’t it tastien is en folgje altyd de ynstruksjes fan ‘e meiwurkers. Fan it parkearplak ôf is it likernôch 10-20 minuten rinne nei de yntree.

Dokkum is goed berikber mei it iepenbier ferfier. Tsjek altyd 9292ov.nl foar dyn meast aktuele reisskema. De lêste bussen fan Dokkum ôf fertrekke rûn 23:00/ 23.30 oere.

    • Bushalte: Plysjeburo, Dokkum.
    • Fan it treinstasjon Ljouwert ôf: line 50 rjochting Dokkum
    • Fan it treinstasjon Grins/Feanwâlden ôf: line 53 rjochting Dokkum
    • Ut de doarpen rûnom Dokkum wei: nim de Arriva-Opstapper-bus, reservearje is ferplicht.

Treinreizigers út de rjochting Grins wei wurdt advisearre om ‘e stoptrein te nimmen, út te stappen yn Feanwâlden en dêr de bus nei Dokkum te nimmen.

DOA-2015 - foto JanSjoerdGeertsma

Mear spesifyke ynformaasje oer it festival, iten, drinken, kampearjen, parkearjen en de kamperplakken folget yn de kommende moannen. De ynformaasje oer it spylskema, de metalmarket en de sinjearsessys publisearje wy ek sa gau as mooglik is.