Frysk - Ynformaasje Nederlands Deutsch - Informationen English - Information

Oernachtsje

camping_frl

algemeen_frl parkeren_frl camping_frl
toegang_frl huisregels_frl dokkum

Wolsto op ‘e kamping oernachtsje? Dat kin, asto yn it besit bist fan in deikaart of in twadagenkaart. De kamping is iepen fan tongersdei 27 juny 18:00 oere ôf oant en mei sneon 30 juny 12.00 oere.

Kofje, bôle en paracetamol binne moarns te keap op ‘e kamping op sneon en snein (dêrnei kinsto terjochte op it festivalterrein). De yntree fan ‘e kamping is oant 31-12-2018 €10,- per persoan, net yn oansjen it oantal nachten dasto dêr tahaldst.

Kampers en karavans binne ek wolkom. Der is gjin elektrisiteit, mar lytse aggregaten binne wol tastien.

Mear spesifyke ynformaasje oer it festival, iten, drinken, kampearjen, parkearjen en de kamperplakken folget yn de kommende moannen. De ynformaasje oer it spylskema, de metalmarket en de sinjearsessys publisearje wy ek sa gau as mooglik is.DOA-20150 foto JanSjoerdGeertsma

DOA-2015 foto JanSjoerdGeertsma