Frysk - Ynformaasje Nederlands Deutsch - Informationen English - Information

Tagonklikens

toegang_frl

algemeen_frl parkeren_frl camping_frl
toegang_frl huisregels_frl dokkum

Dokk’em is in iepenloftfestival yn in park. Wy dogge ús bêst om it festival sa tagonklik as mooglik te meitsjen foar eltsenien. It sprekt fansels dat der in spesjale wc foar minderfaliden is. Wy besykje om ek op dizze nije lokaasje wer in spesjaal rolstoelpoadium te realisearjen. Der binne meastal wol genôch sitplakken yn ‘e Biergarten.

It park hat foar in part ferhurde paadsjes, mar tink der goed om dat it terrein net oeral ferhurde is.

Hasto fragen oer bygelyks de yntree foar minderfaliden of it meibringen fan medikaasje? Nim dan kontakt mei ús op fia pr@dokkemopenair.nl

DOA-2015 - foto JanSjoerdGeertsma