Frysk - Ynformaasje Deutsch - Informationen English - Information Nederlands

See you soon!

doa-logo-wit

Ynformaasje 2016

Festival | Lokaasje | Parkearen | Iepenbier Ferfier
Tiden | Oernachtsje | Iten & Drinken
Minderfaliden | Hûsrigels

DOA 2015 - foto JanSjoerdGeertsma

Webflyer-DOA2016

Dokk’em Iepen Loft 2016

De 11e edysje fan metalfestival Dokk’em Iepen Loft wurdt hâlden op freed 24 en sneon 25 juny 2016. It evenemint fynt plak op in smûk plak oan ‘e râne fan ‘e histoaryske Fryske Alvestêdenstêd Dokkum.
Der binne moetsje& begroetsjen-mooglikheden mei de artysten, der is in metalmarket, en sa as elts jier is der in festivalkamping mei basisfoarsjennings neist it festivalterrein.

DOA-2015 foto JanSjoerdGeertsma

DOA2013-foto-Jan-Sjoerd-Geertsma

Lokaasje

Dokk’em Iepen Loft 2015 fynt plak oan ‘e Holwerderwei yn Dokkum, tsjinoer de Flaggensintrale. Yn dyn navigaasjeapparatuer kinsto de postkoade ‘9101 PE’ ynfiere. Parkear allinnich dêr wêr’t it tastien is en folgje altyd de ynstruksjes fan ‘e meiwurkers. It parkearterrein is njonken it terrein. De bus stoppet op 10-15 minuten rinne fan it festival.

Map-2016

201606-DOA-WEB-plattegrond

Rûte

Mei de auto

Der is genôch parkeargelegenheid op rinôfstân fan it festivalterrein. Rûnom it festival binne maatrigels nommen foar in flotte trochstreaming fan it ferkear. Let dêrom goed op ‘e boarden en de ynstruksjes fan ús ferkearsregelders.

Taksy-stânplak/ Tút & Derút / Kampers en karavans

Holwerderweg, Dokkum

DOA-2015 - foto JanSjoerdGeertsma

DOA-2015 - foto JanSjoerdGeertsma

Iepenbier ferfier

Dokkum is prima berikber mei it iepenbier ferfier. Tsjek altyd 9292ov.nl foar dyn meast aktuele reisskema.

Treinreizigers fanút de rjochting Grins wurdt advisearre om ‘e stoptrein te nimmen, út te stappen yn Feanwâlden en dêr de bus nei Dokkum te nimmen. Bushalte: Wettertoer, Dokkum.

 • Fanôf treinstasjon Ljouwert: line 50 rjochting Dokkum
 • Fanôf treinstasjon Grins/Feanwâlden: line 53 rjochting Dokkum
 • Fanút de doarpen rûnom Dokkum: nim de Arriva-Opstapper-bus, reservearje ferplicht.

DOA-2015 - foto JanSjoerdGeertsma

Tiden

De camping slút op snein 26 juny om 14.00 oere.

Tongersdei
23 juny 2016

Kamping iepen | 18:00 oere
Terrein iepen | 20:00 oere
Earste band | 21:00 oere

Freed
24 juny 2016

Terrein iepen | 13:00 oere
Earste band | 13:30 oere
Einde | 01:00 oere

Sneon
25 juny 2016

Terrein iepen | 12:00 oere
Earste band | 12:30 oere
Einde | 01:00 oere

Dokk'em Open Air 2015 - foto RonaldvdBaan

Kamping

Wolsto op ‘e kamping oernachtsje? Dat kin, asto yn it besit bist fan in deikaart of in twadagenkaart.

De kamping is iepen fanôf tongersdei 18:00 oere oant en mei sneon 26 juny 14.00 oere. Kofje, bôlle en paracetamol binne moarns te keap op ‘e kamping op sneon en snein yn de JUMBO-kampingwinkel (dêrnei kinsto terjochte op it festivalterrein). De yntree fan ‘e kamping is €10,- per persoan, net yn oansjen it oantal nachten dasto dêr tahaldst.

Kampers en karavans binne ek wolkom. Der is gjin elektrisiteit, mar lytse aggregaten binne tastien.

DOA-20150 foto JanSjoerdGeertsma

DOA-2015 foto JanSjoerdGeertsma

 

Oare oernachtingsmooglikheden

Hasto ek sa’n ôfgryslike hekel oan kamperen yn sa’n lyts tintsje tusken al dy gesellige, mar oh sa smoare metalheadz? Yn Dokkum en omkriten binne in protte hotels, Bêd & Brochjes en famyljekampings te finen wêrsto in rêstige nacht trochbringe kinst. Hjir binne in pear opsjes, op www.dwaande.nl stiet in wiidweidich oersjoch.

 

 

 • Hotel de Abdij van Dokkum
  Markt 30a
  9101 LS Dokkum
  www.abdij.nl

 

 • Hotel ‘t Raedhûs
  Koningstraat 1
  9101 LP Dokkum
  0519-294082
  www.raedhus.nl

 

Ongeveer 8 kilometer van Dokkum, nabij de Waddenzee:

Dokkum - Michiel Verbeek - Wiki Creative Commons A-SA

Dokkum - Timo Tijhof - Wiki Creative Commons A-SA

Iten en drinken

Op Dokk’em Iepen Loft betellest dyn iten en drinken mei muntsjes. Do kinst dyn muntsjes (en yntreekaarten) betelje mei kontant jild of mei de pinpas. Fansels kinsto op ‘e metalmarket ek oeral betelje mei dyn pinpas.

DOA-20150619-158 JanSjoerdGeertsma

Mindervaliden

Dokk’em is in iepenloftfestival yn ‘e greide, mar wy dogge ús uterste bêst om it festival sa tagonklik as mooglik te meitsjen foar eltsenien. Der is in spesjale wc foar mindervaliden en der binne genôch sitplakken yn ‘e biergarten. Dokk’em hat it poadium yn in grutte tinte mei in ferhurde flier. Tink der om dat it bûtenterrein net oeral ferhurde is.

Hasto fragen oer bygelyks de yntree foar mindervaliden of it meibringen fan medikaasje? Nim dan kontakt mei ús op fia pr@dokkemopenair.nl

DOA-2015 - foto JanSjoerdGeertsma

Hûsrigels

Dokk’em Iepen Loft is in festival dat makke wurdt foar en troch metalleafhawwers. Tsientallen frijwilligers wurkje harrentwa dagen in slach yn ‘e rûnte om spesjaal foar dy lekkere bierkes te tappen, patat te bakken en bands op ‘e tiid spylje te litten. Wês aardich foar elkoar en meitsje der in gezellich feest fan mei inoar!

 Dokk'em Open Air 2015 - foto Ronald vd Baan

Hasto nei oanlieding fan ûndersteande hûsrigels noch fragen, nim dan kontakt mei ús op fia pr@dokkemopenair.nl of stjoer ús in berjochtsje op facebook of twitter.

Festival:

 • Bisto noch gjin 18? Dan krijsto gjin alkohol.
 • Gjin tagong ûnder 12 jier. Tot 16 jier allinnich tagong mei in 18plusser.
 • Wapens en skerpe foarwerpen (glês, blik, metaal) binne ferbean.
 • Drugs binne net tastien (in lytse brûkershoemannichte sêftdrugs is wol tastien). Harddrugs binne yn elts gefal ferbean yn Nederlân. By oertreding wurdt de yntree ta it festival ûntsein en de plysje ynskeakele.
 • Wês sunich op dyn earen (brûk eardopkes) en let op ‘e waarsomstannichheden. Drink by waarm waar foldwaande wetter. Paraplu’s binne net tastien op it festivalterrein.
 • Hûsdieren hearre net thús op in drok festival en binne net tastien.

De organisaazje van Dokk’em Iepen Loft docht har uterste bêst om de bêste metalbands fan ‘e wrâld nei Dokkum te heljen. As ien fan ‘e bands, om wat foar reden dan ek, ôfseit, dan kin spitigernôch gjin jild werom jûn wurde.

 • Tink om elkoar en elkoars auto. Ryd foarsichtich en foaral alkoholfrij.
 • Parkear allinnich dêr wêr’t it tastien is en folgje de ynstruksjes fan ‘e meiwurkers.
 • Nim gjin glês, wapens en oare gefaarlike foarwerpen mei nei de kamping.
 • Eigen bier en eten is tastien: oantal blikken bier p.p. is 12.
 • Tink om it miljeu en de kij dy’t in wike letter wer yn ‘e greide stean: lit gjin ôffal slingerje.
 • Hâld rekken mei dyn buorlju op ‘e kamping.

Stifting Dokk’em Iepen Loft is net oanspraaklik foar skea oan/ ferlies fan dyn besittingen.

DOA-2015 foto JanSjoerdGeertsma

Publiek Dokk'em Open Air 2015 - foto Ronald vd Baan

DOA-2015 foto JanSjoerdGeertsma

DOA15 - foto-ErwinJonkman

DOA-2015 foto JanSjoerdGeertsma

DOA-2015 foto janSjoerdGeertsma

DOA-2015 foto JanSjoerdGeertsma

Publiek Dokk'em Open Air 2015 - foto Ronald vd Baan

DOA15 foto Erwin Jonkman

Publiek Dokk'em Open Air 2015 - foto Ronald vd Baan

DOA-2015 foto JanSjoerdGeertsma

Publiek Dokk'em Open Air 2015 - 10th Anniversary - zaterdag

DOA-2015 foto Jan Sjoerd Geertsma

Highway to Rosie-3807-ErwinJonkman

DOA-2015 foto JanSjoerdGeertsma

(Mear foto’s, filmkes en resinsjes fan Dokk’em Iepen Loft fynsto by Historie)